1lb. Frozen. Heat and Eat!

Ukrainian potato pancakes. Shallow-fried pancakes of ground potato. INGREDIENTS: Potatoes, Onion, Flour, Eggs